Darmowa Dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Regulamin od 25.05.2018r

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ważny od 25.05.2018.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ego-sport.pl
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.ego-sport.pl prowadzony jest przez Grzegorza Strzyżewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski z siedzibą w Bezrzecze na ul. Na Wzgórzu nr 26, kod pocztowy 71-220 . NIP: 855-002-55-06, REGON: 810569351, adres poczty elektronicznej sklep@ego-sport.pl, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwanych w dalszej części regulaminu Sprzedawcą, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawcą.
Adres do korespondencji: EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski, ul. Powstańców Śląskich 8/14, 72-600 Świnoujście
Adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@ego-sport.pl
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U nr 2002 r. Nr 144,90z.1204 ze zm.)
Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.ego-sport.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów towarów oferowanych przez sklep internetowy
Sprzedawca; a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca – Grzegorz Strzyżewski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski z siedzibą w Bezrzecze na ul. Na Wzgórzu nr 26, kod pocztowy 71-220. NIP: 855-002-55-06, REGON: 810569351 adres poczty elektronicznej sklep@ego-sport.pl wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w sklepie internetowym;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w sklepie internetowym;
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o promocjach, przecenach itp. w sklepie internetowym Towar- rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży
Baza sklepu internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w sklepie internetowym. W bazie przechowywane są również dane Klientów korzystających ze sklepu internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego
Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:
- Prowadzenie konta w sklepie internetowym.
- Umożliwienie złożenia Zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
- Newsletter.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1 Odpłatność:
Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3.2 Okres, na jaki zawarta jest umowa:
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Dostęp do poczty elektronicznej.
Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox , Internet Explorer od wersji 7.0 , Opera lub Netscape Navigator. Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.
3.4 Obowiązki Usługobiorcy:
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.5. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:
Zagrożeniem dla usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone w celu wyrządzenia szkód, typu wirusy czy konie trojańskie. W celu uniknięcia powyższego zagrożenia ważne jest aby, na komputerze podłączonym do Internetu był zainstalowany i stale aktualizowany program antywirusowy.
3.6 Informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego ,którym posługuje się Usługobiorca
Sklep internetowy informuje o wprowadzaniu danych, nie będących składnikami treści usług świadczonych drogą elektroniczną do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Informacja o rodzaju, celu i funkcji danych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, znajduje się na stronie sklepu internetowego pod następującym adresem: http://makaira.iai-shop.com/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.
4.1 Zasady zamawiania
W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia. Aby złożyć zamówienie należy dokonać na stronie internetowej sklepu rejestracji, korzystając z zamieszczonego formularza, w którym Klient podaje swoje dane osobowe. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-mail na adres sklep@ego-sport.pl nie później niż 6 godzin od jego złożenia. Nie dotyczy to zamówień już wysłanych, zrealizowanych. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 9 do 17.
4.2 Ceny
Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto , wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów. 4.3 Towary
Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
4.4 Faktury
Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia , podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia faktury.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla Klientów z terytorium Wspólnoty sprzedaż wysyłkowa w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności numer rachunku bankowego Sprzedawcy zostanie przesłany na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu
- przelewem poprzez kanały płatności oferowane przez serwis Transferuj.pl, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Poznań, ul. Św. Marcin 73/6 - przelewem poprzez kanały płatności oferowane przez IAI Spółka Akcyjna, 70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8
- karty płatnicze DINERS CLUB, VISA, MASTER CARD. operatorem kart płatniczych jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1 Zamówione towary są dostarczane do Klienta z pośrednictwem:
- firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. - 62-052 Komorniki, Głuchowo, ul. Tęczowa 10.
- Poczta Polska Spółka Akcyjna, 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2.
Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6.2 Zamówione towary wysyłamy w terminie do 24 h roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub wybrania opcji za pobraniem. Termin doręczenia Kupującemu przesyłki przez firmę kurierską GLS, oraz przez Pocztę Polską wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania paczki. 6.3 Koszt przesyłki ponoszony przez kupującego:
- przesyłki kurierskie GLS przy wpłacie na konto bankowe - 13 zł, za pobraniem (płatne przy odbiorze) - 15 zł (niezależnie od ilości zamówionych par i ich wagi).
- przesylki realizowane poprzez Pocztę Polską, przy przedpłacie na konto bankowe koszt e-przesyłki - 7 zł, koszt przesyłki priorytetowej 11 zł.
Towary przesyłamy w oryginalnym opakowaniu lub wyjątkowo opakowaniu zastępczym wraz z wszystkimi metkami załączonymi do produktu przez producenta i dystrybutorów. 6.4 W przypadku czasowego braku określonego towaru termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawarta na czas nie oznaczony, o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w sklepie internetowym, Newsletter).
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@ego-sport.pl lub też pisemnie na adres: EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski, ul. Powstańców Śląskich 8/14, 72-600 Świnoujście. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia)
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru.
Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ego-sport.pl lub też pisemnie na adres: EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski,ul. Powstańców Śląskich 8/14, 72-600 Świnoujście
Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć na adres: EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski,ul. Powstańców Śląskich 8/14, 72-600 Świnoujście. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż towary objęte są roczną gwarancją na wady ukryte.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
8.2 Wymiana towarów
Wszystkie zakupione u nas towary podlegają wymianie. Towar może zostać wymieniony na taki sam, lub na zupełnie inny model. W takiej sytuacji prosimy o kontakt e-mail sklep@ego-sport.pl. Warunkiem wymiany jest odesłanie na adres Sprzedawcy nieużywanego towaru.
Koszty związane wymianą zakupionego towaru ponosi Klient.
8.3.Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego:
Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ego-sport.pl: lub też pisemnie na adres: EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski, ul. Powstańców Śląskich 8/14, 72-600 Świnoujście.
Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: EGO-SPORT Grzegorz Strzyżewski, ul. Powstańców Śląskich 8/14, 72-600 Świnoujście
9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za nie zawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
9.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru wraz z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego
9.5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej od dnia jej zawarcia.
9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5;
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- dostarczania prasy;
- usług w zakresie gier hazardowych.
9.7 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych poza adres siedziby (np. Paczkomaty, e-przesyłki).
9.8 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - LINK

11. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIENIA

11.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
11.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy przesłać stosowną informację pocztą elektroniczną na adres: sklep@ego-sport.pl albo pisemnie na adres Administratora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
12.2 Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
12.3 Korzystanie ze sklepu www.ego-sport.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
Przykładowy wzór formularza, o którym mowa w pkt.9.2 regulaminu sprzedaży - link

Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 210 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-26
Ok
2023-11-11
Szybko,zgodnie z opisem a wysyłka ekspresowa.Polecam sklep
pixel