Regulamin

Regulamin Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ego-sport.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.ego-sport.pl prowadzony jest przez Grzegorza Strzyżewskiego i Piotra Jankowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą EGO-SPORT S.C Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski z siedzibą w Szczecinie, ul Wronia 3. NIP: 9552197181, REGON: 320344424, adres poczty elektronicznej sklep@ego-sport.pl, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwanych w dalszej części regulaminu Sprzedawcą, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawcą.

Adres do korespondencji: EGO-SPORT S.C. Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski, ul. Wronia 3 , 71-221 Szczecin

Adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@ego-sport.pl

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U nr 2002 r. Nr 144,90z.1204 ze zm.)

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.ego-sport.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów towarów oferowanych przez sklep internetowy

Sprzedawca; a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca – Grzegorz Strzyżewski i Piotr Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EGO- SPORT S.C Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wronia 3. NIP: 9552197181, REGON: 320344424, adres poczty elektronicznej sklep@ego-sport.pl wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w sklepie internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w sklepie internetowym;

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o promocjach, przecenach itp. w sklepie internetowym

Towar- rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży

Baza sklepu internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w sklepie internetowym. W bazie przechowywane są również dane Klientów korzystających ze sklepu internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny zawierana

pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:

Prowadzenie konta w sklepie internetowym.

Umożliwienie złożenia Zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

Newsletter.

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1 Odpłatność:

Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2 Okres, na jaki zawarta jest umowa:

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

Dostęp do poczty elektronicznej.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox , Internet Explorer od wersji 7.0 , Opera lub Netscape Navigator. Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.

3.4 Obowiązki Usługobiorcy:

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.5. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną:

Zagrożeniem dla usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone w celu wyrządzenia szkód, typu wirusy czy konie trojańskie. W celu uniknięcia powyższego zagrożenia ważne jest aby, na komputerze podłączonym do Internetu był zainstalowany i stale aktualizowany program antywirusowy.

3.6 Informacja o funkcji i celu oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści usługi wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego ,którym posługuje się Usługobiorca

Sklep internetowy informuje o wprowadzaniu danych, nie będących składnikami treści usług świadczonych drogą elektroniczną do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Informacja o rodzaju, celu i funkcji danych wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, znajduje się na stronie sklepu internetowego pod następującym adresem:

http://www.ego-sport.pl/www.ego-sport.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-17.html

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

4.1 Zasady zamawiania

W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia. Aby złożyć zamówienie należy dokonać na stronie internetowej sklepu rejestracji, korzystając z zamieszczonego formularza, w którym Klient podaje swoje dane osobowe. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia. Klient ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, wysyłając e-mail na adres sklep@ego-sport.pl nie później niż 6 godzin od jego złożenia. Nie dotyczy to zamówień już wysłanych, zrealizowanych. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 9 do 17.

4.2 Ceny

Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto , wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Oferta jest ważna do wyczerpania się zapasów.

4.3 Towary

Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Rozmiary przy modelu obuwia podane są w celach informacyjnych i mogą odbiegać od faktycznego stanu magazynowego.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4.4 Faktury

Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia , podając jednocześnie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla Klientów z terytorium Wspólnoty sprzedaż wysyłkowa w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności numer rachunku bankowego Sprzedawcy zostanie przesłany na adres e-mail Klienta podany w zamówieniu

- przelewem poprzez kanały płatności oferowane przez serwis Transferuj.pl, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Poznań, ul. Św. Marcin 73/6

- przelewem poprzez kanały płatności oferowane przez IAI Spółka Akcyjna, 70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8

- karty płatnicze DINERS CLUB, VISA, MASTER CARD. operatorem kart płatniczych jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości)

 

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1 Zamówione towary są dostarczane do Klienta z pośrednictwem:

- firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. - 62-052 Komorniki, Głuchowo, ul. Tęczowa 10.

- firmy InPost Paczkomaty Sp. z o.o., poprzez usługę Paczkomaty - 30-624 Kraków, ul. Malborska 130.

- Poczta Polska Spółka Akcyjna, 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2.

Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 

6.2 Zamówione towary wysyłamy w terminie do 24 h roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub wybrania opcji za pobraniem. Termin doręczenia Kupującemu przesyłki przez firmę kurierską GLS, InPost Paczkomaty oraz przez Pocztę Polską wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania paczki.

6.3 Koszt przesyłki ponoszony przez kupującego:

- przesyłki kurierskie GLS przy wpłacie na konto bankowe - 13 zł, za pobraniem (płatne przy odbiorze) - 15 zł (niezależnie od ilości zamówionych par i ich wagi).

- przesyłki poprzez Paczkomaty InPost przy przedpłacie na konto bankowe 8,50 zł.

- przesylki realizowane poprzez Pocztę Polską, przy przedpłacie na konto bankowe koszt e-przesyłki - 7,00 zł, koszt przesyłki priorytetowej 11 zł.

Towary przesyłamy w oryginalnym opakowaniu lub wyjątkowo opakowaniu zastępczym wraz z wszystkimi metkami załączonymi do produktu przez producenta i dystrybutorów.

6.4 W przypadku czasowego braku określonego towaru termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

W takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną o zaistniałym fakcie oraz najbliższym możliwym terminie realizacji tego zamówienia. Klient może w takiej sytuacji anulować zamówienie.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

7.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej zawarta na czas nie oznaczony, o charakterze ciągłym (np. prowadzenie konta w sklepie internetowym, Newsletter).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ego-sport.pl lub też pisemnie na adres: EGO-SPORT S.C. Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski, ul. Wronia 3 , 71-221 Szczecin. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia)

Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru.

Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ego-sport.pl lub też pisemnie na adres: EGO-SPORT S.C. Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski, ul. Wronia 3 , 71-221 Szczecin.

Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności produktu z umową należy go dostarczyć na adres: EGO-SPORT S.C. Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski, ul. Wronia 3 , 71-221 Szczecin.

Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż towary objęte są roczną gwarancją na wady ukryte.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

8.2 Wymiana towarów

Wszystkie zakupione u nas towary podlegają wymianie. Towar może zostać wymieniony na taki sam, ale w innym rozmiarze lub na zupełnie inny model. W takiej sytuacji prosimy o kontakt e-mail sklep@ego-sport.pl. Warunkiem wymiany jest odesłanie na adres Sprzedawcy nieużywanego towaru.

Koszty związane wymianą zakupionego towaru ponosi Klient.

8.3.Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@ego-sport.pl: lub też pisemnie na adres: EGO-SPORT S.C. Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski, ul. Wronia 3 , 71-221 Szczecin.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: EGO-SPORT S.C. Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski, ul. Wronia 3 , 71-221 Szczecin.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do regulaminu

9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za nie zawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

9.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru wraz z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego

9.5. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

9.7 Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych poza adres siedziby (np. Paczkomaty, e-przesyłki).

9.8 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Grzegorz Strzyżewski i Piotr Jankowski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą EGO- SPORT S.C Grzegorz Strzyżewski, Piotr Jankowski z siedzibą w Szczecinie ul Wronia 3. NIP: 9552197181, REGON: 320344424, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki ,adres poczty elektronicznej sklep@ego-sport.pl zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą sklepu internetowego, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawcą

10.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z  dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych jedynie do potrzeb realizacji składanych na www.ego-sport.pl zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Zaprenumerowanie elektronicznego newslettera, w którym przedstawiamy nowości, informujemy o promocjach, przecenach itp. wymaga tylko podania adresu e-mail.

10.5 Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest: nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży towarów oraz ich dostarczenia do Klienta.

udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa powyżej w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

10.6 . W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

- General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki

- InPost Paczkomaty Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków.

- Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa.

 

10.7 Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

10.8 Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży produktów.

10.9 Podstawa przetwarzania danych

10.9.1 Korzystanie ze sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub umów sprzedaży produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

10.9.2 Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 10.9.2 Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

11. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

11.1 Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

11.2 Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

11.3 W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy przesłać stosowną informację pocztą elektroniczną na adres: sklep@ego-sport.pl albo pisemnie na adres Administratora.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12.2 Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

 

12.3 Korzystanie ze sklepu www.ego-sport.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Przykładowy wzór formularza , o którym mowa w pkt.9.2 regulaminu sprzedaży                           

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                             .....................................

                                                                                                                              ( miejscowość i data )              

 

..............................................

Imię i nazwisko Konsumenta                                                                                                                                           

 

...............................................                                                                                                                                            
Adres zamieszkania


                                                                                                                                             ..............................................................

                                                                                                                            

                                                                                                                                             ................................................................

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             .................................................................

                                                                                                                                                             ( nazwa i adres Przedsiębiorcy)

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość                                                            

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( DZ.U nr 22 poz.271 ze zm. )

 

odstępuję od umowy .......................................................... nr ......................................

 

zawartej w dniu ..................................... w ..................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty ............................. zł ( słownie: .................................................................................)

 

przekazem pocztowym na adres ................................................................................................................

 

lub na konto nr............................................................................................................................................

 

Zwracam .......................................................................... w stanie niezmienionym.    

 

 

 

               

 

                                                                                                                                             ...........................................................

                                                                                                                                              ( podpis Konsumenta )                                                          

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel